Cod16曳光弹:球互相弹开(bouncing off)

我的问题是,如何使它们在击中时彼此反弹,以及在击中时从矩形反弹?

var mycanvas =document.getElementById("mycanvas");
var ctx=mycanvas.getContext("2d");
var w=500,h=500;
mycanvas.height=h;
mycanvas.width=w;
var ball=[];
function Ball(x,y,r,c,vx,vy){
 this.x=x; //starting x coordinate
 this.y=y; //starting x coordinate
 this.r=r; //radius 
 this.c=c; //color 
 this.vx=vx; // x direction speed
 this.vy=vy; // y direction speed
 this.update=function(){
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(this.x, this.y, this.r, 0, Math.PI*2, false);
    ctx.fillStyle = this.c;
    ctx.fill();
    ctx.closePath();
    this.x += this.vx;
    this.y += this.vy;
    //changing direction on hitting wall
    if(this.y>=(w-10)||this.y<=10){
    this.vy=-this.vy;
     }
    if(this.x>=(h-10)||this.x<=10){
    this.vx=-this.vx;
     }
}
}
function clearCanvas(){
ctx.clearRect(0, 0, w, h);
}
var count;
for (count = 0; count < 20; count++) {
 var rndColor=Math.floor((Math.random() * 9) + 1); //random color
  ball[count]= new Ball(Math.floor((Math.random() * 490) + 1),Math.floor((Math.random() * 490)+1),5,'red',5,5);
}
function update(){
 var i;
 clearCanvas();
  //draw rectangle 
  ctx.rect(250, 200, 10, 100);
  ctx.fillStyle = 'yellow';
  ctx.fill();
 for(i=0;i<count;i++){
    ball[i].update();
  }
}
setInterval(update, 1000/60);
2

要互相弹开球,他是你需要知道的

球碰撞了吗?确定的方法是测量两个圆心之间的距离,如果小于组合半径,则球碰撞了

碰撞后它们应该有什么方向?使用使用 atan2 来计算两个球的中心之间的角度。然后将它们设置在该角度的相反方向上,以使它们不会彼此更深。当然,这个简单的解决方案忽略了球可能具有的现有动量。但是进行动量计算(涉及质量,速度和当前角度)更加复杂。

2

您可以使用几种方法。以下方法是最简单的方法。

使现代化

我添加了一个使用第二种方法的示例。请参阅底部的代码段。

定义球

每个示例都是一个名为Ball的对象。

// x,y position of center, 
// vx,vy is velocity, 
// r is radius defaults 45, 
// m is m defaults to the volume of the sphere of radius r
function Ball(x, y, vx, vy, r = 45, m = (4 / 3 * Math.PI * (r ** 3)) {
  this.r = r;
  this.m = m;
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.vx = vx;
  this.vy = vy;
}
Ball.prototype = {
  // add collision functions here
};

代码假设球接触。

弹性碰撞

使用的逻辑可以在wikis elastic collision页找到

计算将每个球的力分成两部分。(2 个球共 4 个)

能量沿着球之间的线传递,

沿碰撞点切线调整每个球的能量

等质量

每个球具有相同的质量,这意味着能量的传递是平衡的,可以忽略

函数被调用后,每个球都有一个新的速度矢量。

请注意,如果你调用碰撞和速度意味着球彼此远离(碰撞悖论),那么结果将有球移动到彼此(分辨率悖论)

为了使数学保持简单,将矢量大小u1u2u3u4转换为一个单位,该单位是球中心之间的线的长度(d的平方根)

collide(b) { // b is the ball that the collision is with
  const a = this;
  const x = a.x - b.x;
  const y = a.y - b.y; 
  const d = x * x + y * y;
  const u1 = (a.vx * x + a.vy * y) / d; // From this to b
  const u2 = (x * a.vy - y * a.vx) / d; // Adjust self along tangent
  const u3 = (b.vx * x + b.vy * y) / d; // From b to this
  const u4 = (x * b.vy - y * b.vx) / d; // Adjust b along tangent
  // set new velocities
  b.vx = x * u1 - y * u4;
  b.vy = y * u1 + x * u4;
  a.vx = x * u3 - y * u2;
  a.vy = y * u3 + x * u2;   
},

不同群众

每个球都有自己的质量,因此传输需要计算与传输质量相关的能量。

只有沿着球之间的线传递的能量受质量差异的影响

collideM(b) {
  const a = this;
  const m1 = a.m;
  const m2 = b.m;    
  const x = a.x - b.x;
  const y = a.y - b.y;
  const d = x * x + y * y;
  const u1 = (a.vx * x + a.vy * y) / d; 
  const u2 = (x * a.vy - y * a.vx) / d; 
  const u3 = (b.vx * x + b.vy * y) / d;  
  const u4 = (x * b.vy - y * b.vx) / d; 
  const mm = m1 + m2;
  const vu3 = (m1 - m2) / mm * u1 + (2 * m2) / mm * u3;
  const vu1 = (m2 - m1) / mm * u3 + (2 * m1) / mm * u1;
  b.vx = x * vu1 - y * u4;
  b.vy = y * vu1 + x * u4;
  a.vx = x * vu3 - y * u2;
  a.vy = y * vu3 + x * u2;   
},

实例

简单的球碰撞示例。由线绑定的球(注意线有外部和内部,如果从开始到结束看,内部在右侧)

冲突按帧之间的时间顺序完全解决。使用的时间是一个帧,其中 0 是前一帧,1 是当前帧。

canvas.width = innerWidth -20;
canvas.height = innerHeight -20;
const ctx = canvas.getContext("2d");
const GRITY = 0;
const WALL_LOSS = 1;
const BALL_COUNT = 20; // approx as will not add ball if space can not be found
const MIN_BALL_SIZE = 13;
const MAX_BALL_SIZE = 20;
const VEL_MIN = 1;
const VEL_MAX = 5; 
const MAX_RESOLUTION_CYCLES = 100;
Math.TAU = Math.PI * 2;
Math.rand = (min, max) => Math.random() * (max - min) + min;
Math.randI = (min, max) => Math.random() * (max - min) + min | 0; // only for positive numbers 32bit signed int
Math.randItem = arr => arr[Math.random() * arr.length | 0]; // only for arrays with length < 2 ** 31 - 1
// contact points of two circles radius r1, r2 moving along two lines (a,e)-(b,f) and (c,g)-(d,h) [where (,) is coord (x,y)]
Math.circlesInterceptUnitTime = (a, e, b, f, c, g, d, h, r1, r2) => { // args (x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, r1, r2)
  const A = a * a, B = b * b, C = c * c, D = d * d;
  const E = e * e, F = f * f, G = g * g, H = h * h;
  var R = (r1 + r2) ** 2;
  const AA = A + B + C + F + G + H + D + E + b * c + c * b + f * g + g * f + 2 * (a * d - a * b - a * c - b * d - c * d - e * f + e * h - e * g - f * h - g * h);
  const BB = 2 * (-A + a * b + 2 * a * c - a * d - c * b - C + c * d - E + e * f + 2 * e * g - e * h - g * f - G + g * h);
  const CC = A - 2 * a * c + C + E - 2 * e * g + G - R;
  return Math.quadRoots(AA, BB, CC);
}  
Math.quadRoots = (a, b, c) => { // find roots for quadratic
  if (Math.abs(a) < 1e-6) { return b != 0 ? [-c / b] : [] }
  b /= a;
  var d = b * b - 4 * (c / a);
  if (d > 0) {
    d = d ** 0.5;
    return [0.5 * (-b + d), 0.5 * (-b - d)]
  }
  return d === 0 ? [0.5 * -b] : [];
}
Math.interceptLineBallTime = (x, y, vx, vy, x1, y1, x2, y2, r) => {
  const xx = x2 - x1;
  const yy = y2 - y1;
  const d = vx * yy - vy * xx;
  if (d > 0) { // only if moving towards the line
    const dd = r / (xx * xx + yy * yy) ** 0.5;
    const nx = xx * dd;
    const ny = yy * dd;
    return (xx * (y - (y1 + nx)) - yy * (x -(x1 - ny))) / d;
  }
}
const = [];
const lines = [];
function Line(x1,y1,x2,y2) {
  this.x1 = x1;
  this.y1 = y1;
  this.x2 = x2;
  this.y2 = y2;
}
Line.prototype = {
  draw() {
    ctx.moveTo(this.x1, this.y1);
    ctx.lineTo(this.x2, this.y2);
  },
  reverse() {
    const x = this.x1;
    const y = this.y1;
    this.x1 = this.x2;
    this.y1 = this.y2;
    this.x2 = x;
    this.y2 = y;
    return this;
  }
}
  
function Ball(x, y, vx, vy, r = 45, m = 4 / 3 * Math.PI * (r ** 3)) {
  this.r = r;
  this.m = m
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.vx = vx;
  this.vy = vy;
}
Ball.prototype = {
  update() {
    this.x += this.vx;
    this.y += this.vy;
    this.vy += GRITY;
  },
  draw() {
    ctx.moveTo(this.x + this.r, this.y);
    ctx.arc(this.x, this.y, this.r, 0, Math.TAU);
  },
  interceptLineTime(l, time) {
    const u = Math.interceptLineBallTime(this.x, this.y, this.vx, this.vy, l.x1, l.y1, l.x2, l.y2, this.r);
    if(u >= time && u <= 1) {
      return u;
    }
  },
  checkBallBallTime(t, minTime) {
    return t > minTime && t <= 1;
  },
  interceptBallTime(b, time) {
    const x = this.x - b.x;
    const y = this.y - b.y;
    const d = (x * x + y * y) ** 0.5;
    if(d > this.r + b.r) {
      const times = Math.circlesInterceptUnitTime(
        this.x, this.y, 
        this.x + this.vx, this.y + this.vy, 
        b.x, b.y,
        b.x + b.vx, b.y + b.vy, 
        this.r, b.r
      );
      if(times.length) {
        if(times.length === 1) {
          if(this.checkBallBallTime(times[0], time)) { return times[0] }
          return;
        }
        if(times[0] <= times[1]) {
          if(this.checkBallBallTime(times[0], time)) { return times[0] }
          if(this.checkBallBallTime(times[1], time)) { return times[1] }
          return
        }
        if(this.checkBallBallTime(times[1], time)) { return times[1] }        
        if(this.checkBallBallTime(times[0], time)) { return times[0] }
      }
    }
  },
  collideLine(l, time) {
    const x1 = l.x2 - l.x1;
    const y1 = l.y2 - l.y1;
    const d = (x1 * x1 + y1 * y1) ** 0.5;
    const nx = x1 / d;
    const ny = y1 / d;      
    const u = (this.vx * nx + this.vy * ny) * 2;
    this.x += this.vx * time;  
    this.y += this.vy * time;  
    this.vx = (nx * u - this.vx) * WALL_LOSS;
    this.vy = (ny * u - this.vy) * WALL_LOSS;
    this.x -= this.vx * time;
    this.y -= this.vy * time;
  },
  collide(b, time) {
    const a = this;
    const m1 = a.m;
    const m2 = b.m;
    const x = a.x - b.x
    const y = a.y - b.y 
    const d = (x * x + y * y);
    const u1 = (a.vx * x + a.vy * y) / d
    const u2 = (x * a.vy - y * a.vx ) / d
    const u3 = (b.vx * x + b.vy * y) / d
    const u4 = (x * b.vy - y * b.vx ) / d
    const mm = m1 + m2;
    const vu3 = (m1 - m2) / mm * u1 + (2 * m2) / mm * u3;
    const vu1 = (m2 - m1) / mm * u3 + (2 * m1) / mm * u1;
    a.x = a.x + a.vx * time;
    a.y = a.y + a.vy * time;
    b.x = b.x + b.vx * time;
    b.y = b.y + b.vy * time;
    b.vx = x * vu1 - y * u4;
    b.vy = y * vu1 + x * u4;
    a.vx = x * vu3 - y * u2;
    a.vy = y * vu3 + x * u2;
    a.x = a.x - a.vx * time;
    a.y = a.y - a.vy * time;
    b.x = b.x - b.vx * time;
    b.y = b.y - b.vy * time;
  },
  doesOverlap(ball) {
    const x = this.x - ball.x;
    const y = this.y - ball.y;
    return (this.r + ball.r) > ((x * x + y * y) ** 0.5); 
  }    
}
function canAdd(ball) {
  for(const b of ) {
    if (ball.doesOverlap(b)) { return false }
  }
  return true;
}
function create(bCount) {
  lines.push(new Line(-10, 10, ctx.canvas.width + 10, 5));
  lines.push((new Line(-10, ctx.canvas.height - 2, ctx.canvas.width + 10, ctx.canvas.height - 10)).reverse());
  lines.push((new Line(10, -10, 4, ctx.canvas.height + 10)).reverse());
  lines.push(new Line(ctx.canvas.width - 3, -10, ctx.canvas.width - 10, ctx.canvas.height + 10)); 
  while (bCount--) {
    let tries = 100;
    de
    while (tries--) {
      const dir = Math.rand(0, Math.TAU);
      const vel = Math.rand(VEL_MIN, VEL_MAX);
      const ball = new Ball(
        Math.rand(MAX_BALL_SIZE + 10, canvas.width - MAX_BALL_SIZE - 10), 
        Math.rand(MAX_BALL_SIZE + 10, canvas.height - MAX_BALL_SIZE - 10),
        Math.cos(dir) * vel,
        Math.sin(dir) * vel,
        Math.rand(MIN_BALL_SIZE, MAX_BALL_SIZE),
      );
      if (canAdd(ball)) {
        .push(ball);
        break;
      }
    }
  }
}
function resolveCollisions() {
  var minTime = 0, minObj, minBall, resolving = true, idx = 0, idx1, after = 0, e = 0;
  while(resolving && e++ < MAX_RESOLUTION_CYCLES) { // too main ball may create very lone resolution cycle. e limits this
    resolving = false;
    minObj = undefined;
    minBall = undefined;
    minTime = 1;
    idx = 0;
    for(const b of ) {
      idx1 = idx + 1;
      while(idx1 < .length) {
        const b1 = [idx1++];
        const time = b.interceptBallTime(b1, after);
        if(time !== undefined) {
          if(time <= minTime) {
            minTime = time;
            minObj = b1;
            minBall = b;
            resolving = true;
          }
        }
      }
      for(const l of lines) {
        const time = b.interceptLineTime(l, after);
        if(time !== undefined) {
          if(time <= minTime) {
            minTime = time;
            minObj = l;
            minBall = b;
            resolving = true;
          }
        }
      }
      idx ++;
    }
    if(resolving) {
      if (minObj instanceof Ball) {
        minBall.collide(minObj, minTime);
      } else {
        minBall.collideLine(minObj, minTime);
      }
      after = minTime;
    }
  }
}
create(BALL_COUNT);
mainLoop();
function mainLoop() {
  ctx.clearRect(0,0,ctx.canvas.width, ctx.canvas.height);
  resolveCollisions();
  for(const b of ) { b.update() }
  ctx.strokeStyle = "#000";
  ctx.beginPath();
  for(const b of ) { b.draw() }
  for(const l of lines) { l.draw() }
  ctx.stroke();
  requestAnimationFrame(mainLoop);
}
<canvas id="canvas"></canvas>

本站系公益性非盈利分享网址,本文来自用户投稿,不代表边看边学立场,如若转载,请注明出处

(586)
如何关闭cpu风扇:如何使用OpenHardwareMonitorlib获取cpu风扇速度
上一篇
Set w:如何让PicoW在启动时设置正确的时间
下一篇

相关推荐

 • code vein噬血代码挑战血腥的噬血之旅

  Code Vein噬血代码是一种用于游戏中的特殊能力,它可以让玩家在游戏中拥有更强大的能力。噬血代码可以使玩家获得更多的技能点数,更多的体力,更多的攻击力,更多的防御力,以及更多的技能。…

  2023-03-20 13:41:45
  0 56 23
 • coupang wing下载:购买Coupang Wing,享受无穷的便利和购物乐趣!

  Coupang Wing是一款由韩国电子商务公司Coupang开发的移动应用程序,可以帮助用户购买和支付商品。它提供了一个安全、快捷的购物体验,并允许用户在几分钟内完成购买流程。…

  2023-01-11 15:23:13
  0 23 54
 • wincc程序:设备A发生运行异常,请及时处理。

  示例示例WINCC是一款由西门子公司开发的工业控制系统(SCADA)软件,它可以帮助用户实现远程监控、数据采集、报警和控制等功能。WINCC程序可以通过使用结构化文本语言(STL)、脚本语言(VBS)和C/C++等编程语言来编写,也可以使用现成的页面模板和功能模块来快速实现功能。…

  2023-01-20 03:36:16
  0 85 65
 • win10电脑清理c盘垃圾:如何快速清理Win10电脑C盘垃圾?

  使用磁盘清理工具:Windows 10自带了一个磁盘清理工具,可以清理C盘垃圾。可以通过以下步骤操作:…

  2023-02-22 04:13:36
  0 59 27
 • winsock网络编程经络:如何使用Winsock实现跨平台网络编程

  Winsock(Windows Socket)是一个用于在Windows操作系统中实现网络编程的应用程序编程接口(API)。它使用TCP/IP协议簇,可以在Windows平台上实现网络通信。它允许开发人员创建客户端/服务器应用程序,以实现网络通信。…

  2023-03-15 15:59:45
  0 27 21
 • 外星人checkingmedia解决:外星人入侵游戏中的外星人不动

  关于外星人checkingmedia解决的问题,在alien invasion arcade中经常遇到,我正在尝试学习 python,现在正在进行外星人入侵游戏。我在使外星人向右移动的地方,由于某种原因,外星人舰队不会移动。每当我让它移动时,要么只有边缘在与外星人一起移动,要么整个舰队以奇怪的方式移动(附图)image1…

  2022-11-23 08:43:53
  0 35 10
 • canvas 官网Bring Your Ideas to Life with Creative Artwork

  Canvas 官网是一个用于创建图形的 HTML5 API,它可以在浏览器中使用 JavaScript 来绘制 2D 图形。它提供了一个可以在网页上绘制图形的强大工具,可以用来创建动画、游戏、数据可视化等。…

  2023-02-28 09:52:08
  0 40 67
 • java实现tcp:使用Java实现TCP网络编程

  TCP(传输控制协议)是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层协议。它使用三次握手来建立可靠的连接,并且在数据传输期间可以检测丢失的数据包并重新发送。…

  2023-01-31 10:33:14
  0 57 16

发表评论

登录 后才能评论

评论列表(86条)